Монографии

Motamedi MHK, …… Bakardjiev A  et all. Intech, Croatia, 2013, ISBN 978-953-51-1146-7

 

Книгата е съвместен труд на множество автори от 18 страни (USA, Canada, KSA, Poland, Turkey, Serbia, S. Korea, Kuwait, Brasil, Bosnia, Croatia, Japan, Bulgaria, Germany, Egypt, , India, Italy, Iran) под редакцията на MNK Motamedi професор по орална и лицево-челюстна хирургия в Trauma Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

 

Л. Ангелов, В. Монев, А. Михайлова, А. Бакърджиев, А. Кирчева, Н. Ватев, Д. Паскалев

Под редакцията на Л. Ангелов

Издателство ЕТ „В. Петров“-ВАП, 2006, ISBN 954-9806-61-8

С тази монография авторите си поставят за цел да създадат едно ново и актуално ръководство за дезинфекция и стерилизация в медицинската и зъболекарската практика. Поради бурното развитие на медицината и използваните технологии в диагностиката и лечението дезинфекцията и стерилизацията са от първостепенна важност за намаляване на рисковете от инфекции при пациентите и при работещите в здравеопазването.

Е. Илиева, А. Бакърджиев, И. Костадинова, А. Атанасов, Н. Маркова, А. Белчева, Н. Маджирова, Е. Генев.

Пор редакцията на Е. Илиева

Академично издателство „Марин Дринов“ 2005, ISBN 954-322-016-6

Книгата „Фармакологично управление на детското поведение в стоматологичния кабинет“ под редакция на Доц. Е. Илиева е съставена от 5 глави и разглежда актуален проблем в детската дентална медицина-контролът върху негативното поведение на децата-пациенти. Или както се казва: „ Зад всеки зъб има човек“

Поради това и колективът създал тази монография е съставен от детски дентални лекари, орален хирург, фармаколог, анестезиолог, психиатър и педиатър. Този мултидисциплинарен подход дава възможност проблема да бъде детайлно и многостранно разгледан за да може да се достигне до основната цел-намиране на решения и подходи към децата за провеждане на адекватно съвременно дентално лечение. Освен това трудът съдържа и огромният опит на редактора на книгата при стотици деца. Показани са начините и възможностите за управление на поведението и при крайно негативните и увредените деца.

ОРАЛНА ХИРУРГИЯ В ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНА. Основни принципи, методи и оперативни протоколи

Под редакцията на проф. Д-р А. Бакърджиев д.м.

Авторски колектив: проф. д-р А. Бакърджиев д.м., Д-р П. Печалова д.м., Д-р Р. Симов. prof. Dr. med. dent. S. Ihde, D-r A. Ihde, D-r W. Mander

Рецензент: Доц. Д-р Р. Коларов д.м.

ISBN 978-954-8932-57-9

 Апикална остеотомия в стоматологичната практика.

А. Бакърджиев

Рецензент: проф. д-р Н. Полихронов дмн

Полиграфия АД, Пловдив, 2001

През 1998 г. написах книгата " Орална хирургия в стоматологичната практика", която за моя радост се прие добре от стоматологичната общественост и изпълни своите цели на базово ръководство за специалистите занимаващи се с орална хирургия и на тези, работещи обща стоматология и имащи нужда от настолно пособие по време на практическата им дейност. Книгата е едно обобщение на световния и дългогодишния ми личен опит, които се опитах да поднеса на стоматолозите по съвсем прагматичен начин.

Орална хирургия в стоматологичната практика.

А. Бакърджиев

Рецензент: prof. d-r David Moskona, Tel-Aviv University, Israel

Дентал Комерс ЕООД, Пловдив, 1998, ISBN 954-9529-20-7

Целта на тази книга е да даде описание на основните хирургични техники, да обсъди проблемите на предоперативната подготовка и следоперативните грижи,профилактиката и лечението на потенциалните усложнения в оралната хирургия. Оралната хирургия е едната от двете специалности на денталната медицина които са признати в Европа. Поради това и монографията следва съдържанието на класическите монографии издавани в света.