Л. Ангелов, В. Монев, А. Михайлова, А. Бакърджиев, А. Кирчева, Н. Ватев, Д. Паскалев

Под редакцията на Л. Ангелов

Издателство ЕТ „В. Петров“-ВАП, 2006, ISBN 954-9806-61-8

С тази монография авторите си поставят за цел да създадат едно ново и актуално ръководство за дезинфекция и стерилизация в медицинската и зъболекарската практика. Поради бурното развитие на медицината и използваните технологии в диагностиката и лечението дезинфекцията и стерилизацията са от първостепенна важност за намаляване на рисковете от инфекции при пациентите и при работещите в здравеопазването.

 

Съдържание на ръководството:

  1. Предговор
  2. Глава I. Място на      дезинфекцията в медицинската практика
  3. Глава II. Стерилизация в      медицинската практика
  4. Глава III. Биоцидни препарати
  5. Глава IV. Дезинфекция и      стерилизация в стоматологичната практика
  6. Глава V. Контрол на дезинфекцията      в медицинската и стоматологичната практика.

Книгата съдържа и 14 приложения които представят детайлно схемите за използване на дезинфекционните средства, изпозването на биоциди за дезинфекция на ръце и кожа, препарати за дезинфекция на инструменти, на повърхности, на приборите за хранене и съдове, за дезинфекция на болнично бельо, работно облекло, дезинфекция на секрети и екскрети, за дезинфекция на шишета за новородени и биберони, биоциди за специална медицинска апаратура и лабораторна стъклария, дезинфекция на прецизни лабораторни уреди.