1. Бакърджиев, А., Д. Атанасов. Лечение на острите луксации на темпоромандибуларната става под наркоза. Стом /С/, 4, 46, 1983.

 2. Бакърджиев, А. Хр. Кисов. За инструментите на народните зъболечители от Пловдивски и Пазарджишки окръг. Стом /С/, 4, 52, 1983.

 3. Котов, Н. А. Бакърджиев. Към клиниката и рентгеновата диагноза на травматичните увреди на долната челюст в областта на темпоромандибуларната става. Проблеми на стоматологията /С/, т.VII, 56, 1979.

 4. Бакърджиев, А.,Сл. Димитров, С. Сотиров., Фрактури на зигоматичния комплекс и тяхната съдебномедицинска оценка. Съдебна медицина и криминалистика /С/, 4, 61-63, 1987.

 5. Бакърджиев, А. Н.Узунов. Пластинкова остеосинтеза в лечението на фрактурите на долната челюст. Стоматолог /С/, 4-5, стр.7-9, 1991.

6. Кавлаков, П., А. Бакърджиев, П. Пенев. Миобластом на    eзика /тумор на Абрикосов/. Стом /С/, 3, 179, 1980.

7. Пенев, П., С. Сотиров, А. Бакърджиев. Амелобластен фибром, съчетан с одонтогенна киста-с принос на един случай. Стом /С/, 2, 85, 1981.

8. Пенев, П., А. Бакърджиев, В. Палабикян. Случай на счупване на инжекционна игла при проводна анестезия на долночелюстния нерв. Стом /С/, 6, 398, 1981.

 9. Матеева Г, П. Кавлаков, А. Бакърджиев. Възможности за ранна диагностика на случаите с малигнен лимфом. Стоматолог /С/, 5; 5-7, 1992.

 10. Бакърджиев А, D. Moskona. Заболявания на темпоромандибуларната става. Quintessence Synthesis, /С/ 3, 36-42, 1993.

 11. Бакърджиев, А, Спешна помощ в стоматологичната практика. Quintessence Synthesis, /С/, 2, 3, 1993.

 12. Moskona, D, A. Бакърджиев. Методология на оралната диагноза и планирането на лечението в стоматологичното образование. Стоматолог /С/,1, 4-7, 1994.

 13. Господинов, Д., А. Бакърджиев. Случай на дълговременно недиагностицирана луксация на зъб в меките тъкани. Стоматолог /С/, 2, 14-15, 1994.

 14. Tananska V, Baltadziev G, Bakardgiev A. Changes in the articular cartilage of processus condylaris mandibulae during the age. First National Conference of  Anthropology with International Participation, Plovdiv, 21-24 nov. 1990.

 15 Chonova V, Anavi B, Bakardjiev A, Drangov M. Primary malignant melanoma of the oral cavity. Folia medica, 2001; XLIII, 1 & 2, pp. 169.

 16. Bakardjiev A, M Trifonov. Plate osteosynthesis in the treatment of dislocated fractures of the condylar process of the mandible. Folia medica, 2001; XLIII, 1&2, pp. 127.

 17. Бакърджиев А. Случай на фрактуриран ендодонтски инструмент извън кореновия канал – усложнение диагностицирано и лекувано след 8 години. Стоматолог 21 /С/, 2001, v. II; 3.

 18. Господинов, Д, А. Бакърджиев. Апикална остеотомия-съвременни тенденции в усъвършенстването на метода. Преглед на литературата. Стоматолог 21, 2001, v. II, 4.

 19. Бакърджиев А, Трифонов М. Пластинкова остеосинтеза на фрактура с дислокация на процесус кондиларис на мандибулата. Юбилейна научна сесия „ 30 години Стоматологичен факултет 1970-2000. Сборник рез+пълнотекстов. Стр.40-43.

 20. Бакърджиев А. Количествена компютърна томография на темпоромандибуларната става. Съвременна стоматология, 2002, XXXIII; 1, 33-37.

 21. Бакърджиев А. Грешки при апикалната остеотомия. Следдипломна квалификация и непрекъснато усъвършенстване в стоматологията /С/, 1, 1, 2002, 51-53.

 22. Бакърджиев А. Актуален оперативен протокол при лечението на травматичния остеомиелит на долната челюст. Българска медицина, XI, 2, 2003, 30-2.

 23. Бакърджиев А, П. Печалова. Злокачествени тумори на големите и малките слюнчени жлези - клинично изследване на 45 случая. Българска медицина, XI, 2, 2003, 25-6.

 24. Бакърджиев А. Метод за лечение на хронични мандибуларни луксации с пластинка за костна остеосинтеза. Българска медицина, 2003, XI, 2, 27-9.

 25. Bakardjiev A, Atanasov D. Surgical treatment of chronic mandibular dislocation – report of a case. Folia medica 2002, XLIV, 1 & 2, 89-92.

 26. Кисов Хр., А. Бакърджиев. Превръщане на дистално неограничен дефект в ограничен чрез хирургично разкриване на ретиниран мъдрец. Следдипломна квалификация и непрекъснато усъвършенстване в стоматологията /С/, 1, 2, 2002, 28-30.

 27. А. Бакърджиев, Хр. Кисов. Високочестотна електрохирургия в общата стоматологична практика – съвременни схващания и приложение. Следдипломна квалификация и непрекъснато усъвършенстване в стоматологията /С/, 2, 2003.

 28. Бакърджиев А. Долен молар с интеррадикуларен гранулом. Една възможност за запазването му с “ Bio-oss”. Следдипломна квалификация и непрекъснато усъвършенстване в стоматологията /С/, 1, 2003.

 29. Bakardjiev A. Treatment of chronic mandibular dislocations by bone plates: Two case reports. Journal of Cranio-Maxillofacial surgery (2004) 32, 90-92.

 30. Бакърджиев А., В. Христамян. Заздравителен процес при костни дефекти след оперативна екстракция на ретинирани долночелюстни молари – клинична оценка на възможността за използване на Bio-oss®. Научни трудове на Съюза на учените. Серия Г. Медицина, фармация и стоматология, том III, Пловдив, 2004, 531- 535.

 31. Бакърджиев, А. Ст. Инджов. Спешни състояния в стоматологията – методология на подготовката за овладяването им и организация на практиката. Съвременна стоматология 2004, 35, 3, 9-15.

 32. Бакърджиев, А. Контрол на болката в стоматологичната практика. Българска медицина, XI I, 5, 2004, 25-9.

 33. Бакърджиев А. Възможности за използване на високочестотна електрохирургия при екстракция на дълбоко разположени зъбни корени – оперативен протокол. Българска медицина, XI I, 5, 2004, 30-32.

 34. Бакърджиев А. Циркумцизия при затруднен пробив на зъбите с апарат за високочестотна хирургия – оперативен протокол. Българска медицина, XII, 6, 2004, 19- 21.

 35. Бакърджиев А. Използване на високочестотната електрохирургия при доброкачествени тумори на устната лигавица – доклад на два случая. Българска медицина, 2004; XII; 6: 22 – 24.

 36.Бакърджиев А, Г. Тодоров. Аугментация на алвеоларната кост с Bio-oss като предпротетична и предимплантатна подготовка – преглед на литературата и доклад на случай. Българска медицина, 2004; XII; 6: 25 – 27.

 37. Бакърджиев А, П. Печалова. Два случая на фрактуриран ендодонтски инструмент извън кореновия канал-усложнение довело до развитие на абсцес в лицево-челюстната област години след проведено ендодонтско лечение. Зъболекарски преглед, 2005; 2, 87: 164-167.

 38. Бакърджиев А. Аугментация на челюстите като предпротетична и предимплантна подготовка-преглед на литературата. Зъболекарски преглед, 2006; 1, 88, 53-56.

 39. Бакърджиев А. Лечение на периодонтални дефекти с Bio-oss и Bio-gide. Клинични резултати. СД и НУС 2006; 5; 3: 102-105.

 40. Печалова П, Бакърджиев А. Фрактури в лицево-челюстната област – ретроспективно проучване за 10-годишен период. Зъболекарски преглед, 2006; 2, 88:113-116.

 41. Бакърджиев А. Използване на високочестотната електрохирургия при френулотомия-оперативен протокол и методика на изпълнение на интервенцията. СДК и НУС, 2006, 4; 184-187.

 42. Ilieva E, Bakardjiev A, Beltcheva A. Pierre Robin – Syndrome – a case of dental treatment under general anaestesia. Fostering research on rare diseases in Eastern European countries. Second Eastern European Conference on rare Diseases and Orphan Drugs. Conference proceedings. 8-9 sept. 2006, Plovdiv, Bulgaria.

 43. Бакърджиев А. Алвеолопластика, съчетана с аугментация на алвеоларния гребен с костозаместител. СДК и НУС, 2007, 2; 70-74.

 44. Bakardjiev A, Pechalova P. Maxillofacial fractures in Southern Bulgaria – A retrospective study of 1706 cases. Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery (2007) 35, 147-150.

 45. Бакърджиев А. Аугментация на алвеоларния гребен с мандибуларен автотрансплант: преглед на литературата. Зъболекарски преглед 2007, 89, 3, 218-221.

 46. Илиева Ем, Бакърджиев А. Гингивална хиперплазия предизвикана от лекарствени средства при деца – литературен обзор и клиничен случай на дете със симптоматична епилепсия. Зъболекарски преглед 2007, 89, 3, 222-227.

 47. Симов Р, Бакърджиев А. Аугментация на алвеоларния гребен с автотрансплант от илиачната кост като предимплантна подготовка. СДК и НУС, 2007, 5; 226-228.

 48. Бакърджиев А, В. Христамян, Ем. Илиева. Орални усложнения по време и след лечение на рака в Л.Ч.О. Научни трудове на Съюза на учените. Серия Г. Медицина, фармация и стоматология, том IX, Пловдив, 2007, стр.210-214.

 49.Симов Р, Бакърджиев А. Аугментация на алвеоларния гребен с мандибуларен автотрансплант: преглед на литературата и доклад на два случая. Научни трудове на Съюза на учените. Серия Г. Медицина, фармация и стоматология, том IX, Пловдив, 2007, стр. 222-226.

 50. Илиева Ем, Бакърджиев А. Клинична практика при дентално лечение на пациенти със синдром на Даун. Научни трудове на Съюза на учените. Серия Г. Медицина, фармация и стоматология, том IX, Пловдив, 2007, стр. 215-218.

 51. Илиева Е, А. Бакърджиев, В. Велеганова, А. Белчева. Анализ на 120 случая на дентално лечение под обща анестезия. Научни трудове на Съюза на учените в България-Пловдив, серия-Г.  Естесрвени и нуманитарни науки, том.IX, 2008, 149-154.

 52. Бакърджиев А, Кирова Д, Илиева Ем. Flamexin® (Piroxicam – β – cyclodextrin): терапевтичен потенциал при следекстракционна болка – преглед на литературата  и резултати от анкетно проучване. СДК и НУС, 2008, (7) 1;39-42.

 53. Лалабонова Х, А. Бакырджиев. Физиотерапевтическое и медикаментозное лечение артроза височно-нижнечелюстного сустава. Стоматология ( Москва) 2008, 87; 3:50-51.

 54. Бакърджиев А, Хр. Кисов. Апарат за високочестотна електрохирургия специализиран за денталната практика-възможности за използването му. СДК и НУС, 2008, 4; 165-168.

 55. Pechalova P, Bakardjiev A. Ciste u čeljusti: kliničko ispitivanje 621 slučaja. Acta stomatologica Croatica, 2009; 43(3):215-224.

 56. Печалова П, Бакърджиев А, Порязова Е, Хаджигеоргиев Г, Запрянов З, Мандев Р, С. Димитров. Ренална остеодистрофия с деформация на максилата при пациент на хемодиализа-описание на случай и преглед на литературата. Медицински преглед, 2009; 45(2):81-5.

 57. Печалова П, Бакърджиев А, Владимиров Б, Порязова Е, Запрянов З, Ангелова И, Желева А. Остеонекроза на мандибулата, асоциирана с приложението на орални бисфосфонати. Journal of Cinical Medicine-България, 2009, 2(2), 61-66.

 58. Pechalova PF, Bakardjiev AG, Beltcheva AB. Jaw cysts at children and adolescence: A single-center retrospective study of 152 cases in southern Bulgaria. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2011, Jan 10. PMID: 21217618 [PubMed - as supplied by publisher].

 59. П. Печалова и А. Бакърджиев. Ранни постоперативни резултати след ендоскопски асистирана и конвенционална цистектомия при радикуларни кисти на челюстите – сравнителен анализ. Български медицински журнал (Bulgarian Medical Journal), 2011; V; 1; 60-65.

 60. Печалова П, Бакърджиев А, Запрянов З. Радикуларни кисти-клинично проучване върху 435 случая. Дентална медицина 2010;92(2):125-130.

 61. Печалова П, Бакърджиев А. Системата OPG, RANKL, RANK в денталната медицина. Дентална медицина 2010;92(1):62-66.

 62. Печалова П, Бакърджиев А, Запрянов З. Кисти на челюстите. Медицински преглед 2010;46(1):22-29.

 63. Печалова П, Павлов П, Бакърджиев А, Терзиева Д, Бояджиева А. Проучване върху промените на стойностите на OPR, sRANKL, обща алкална фосфатаза, серумен калций и левкоцити в при пациенти с радикуларни кисти на челюстите. Медицински преглед 2011;57(1):57-62.

 64. Pechalova P, Bakardjiev A, Zaprianov Z, Vladimirow B, Poriazova E, Zheleva A, Hadjigeorgiev G, Goranova-Marinova V, Goranov S. Bisphosphonate-associated osteonecrosis of the jaws-report of three cases in Bulgaria and review of the literature. Acta Clinica Croatica 2011;50:273-279.

 65. Печалова П, Бакърджиев А, Павлов П, Терзиева Д. Проучване на корелацията между sRANKL, OPG в серум на пациенти с радикуларни кисти на челюстите и максимален рентгенов диаметър на кистите. Медицински преглед 2012; 48(2):

 66. Tsvetanov Ts, Chenchev I, Bakardjiev A. Multiple retained Teeth in Mandible: A case report. Journal of IMAB-Annual Proceeding(Scientific Papers). 2010; 16(4);3-5

 67. Цветанов Ц., Ченчев И., Бакърджиев А. Ретинирани зъби в клона на долната челюст-преглед на литературата и доклад на случай. Научни трудове на Съюза на учените-Пловдив, Серия Г. Медицина, Фармация и Дентална медицина том XII 2011, Пловдив, 153-156.

 68. Цветанов Ц., И. Ангелова, Р. Чолакова, Г. Йорданов, А. Бакърджиев. Приложението на триизмерната коничнолъчева компютърна томография в диагностиката на ретинираните зъби. Дентална медицина 2011;93(2):143-149..

 69. Цветанов Ц, Н. Петрова, Р. Чолакова, Т. Сбиркова, А. Бакърджиев. Полово-възрастова структура и разпределение на зъбите засегнати от ретенция. Български медицински журнал 2011;5(4): 50-55.

 70. Цветанов Ц. А. Бакърджиев. Зъбна ретенция. Епидемиологични, клинични, рентгенови и лечебни проучвания. Обзор. Дентална медицина 2012; 94(2):138-144.

 71. Simov, R., Pechalova, P., Bakardjiev, A., Sarachev, E., Ivanov, G. and Dimitrova, S. (2013), "Bisphosphonate-Associated Osteonecrosis of the Maxilla," International Journal of Case Reports in Medicine, Vol. 2013 (2013), Article ID 535319, DOI: 10.5171/2013.535319.

 72.       Paolo Boffano, Fabio Roccia, Emanuele Zavattero, Emil Dediol, Vedran Uglešić, Žiga Kovačič, Aleš Vesnaver, Vitomir S Konstantinović, Milan Petrović, Jonny Stephens, Amar Kanzaria, Nabeel Bhatti, Simon Holmes, Petia F Pechalova, Angel G Bakardjiev, Vladislav A Malanchuk, Andrey V Kopchak, Pål Galteland, Even Mjøen, Per Skjelbred, Fanny Grimaud, Guillaume Mouallem, Pierre Corre, Sigbjørn Løes, Njål Lekven, Sean Laverick, Peter Gordon, Tiia Tamme, Stephanie Akermann, K Hakki Karagozoglu, Sofie C Kommers, Brigitte Meijer, Tymour Forouzanfar. “European Maxillofacial Trauma (EURMAT) in children: a multicentre and prospective study”. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology and Oral Radiology; 2014/12/24.

 73. Paolo Boffano, Fabio Roccia, Emanuele Zavattero, Emil Dediol, Vedran Uglešić, Žiga Kovačič, Aleš Vesnaver, Vitomir S Konstantinović, Milan Petrović, Jonny Stephens, Amar Kanzaria, Nabeel Bhatti, Simon Holmes, Petia F Pechalova, Angel G Bakardjiev, Vladislav A Malanchuk, Andrey V Kopchak, Pål Galteland, Even Mjøen, Per Skjelbred, Carine Koudougou, Guillaume Mouallem, Pierre Corre, Sigbjørn Løes, Njål Lekven, Sean Laverick, Peter Gordon, Tiia Tamme, Stephanie Akermann, K Hakki Karagozoglu, Sofie C Kommers, Tymour Forouzanfar. “Assault-related maxillofacial injuries: the results from the European Maxillofacial Trauma (EURMAT) multicentre and prospective collaboration         .; Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology and Oral Radiology; 2014/12/11.

 74. Paolo Boffano, Fabio Roccia, Emanuele Zavattero, Emil Dediol, Vedran Uglešić, Žiga Kovačič, Aleš Vesnaver, Vitomir S Konstantinović, Milan Petrović, Jonny Stephens, Amar Kanzaria, Nabeel Bhatti, Simon Holmes, Petia F Pechalova, Angel G Bakardjiev, Vladislav A Malanchuk, Andrey V Kopchak, Pål Galteland, Even Mjøen, Per Skjelbred, Carine Koudougou, Guillaume Mouallem, Pierre Corre, Sigbjørn Løes, Njål Lekven, Sean Laverick, Peter Gordon, Tiia Tamme, Stephanie Akermann, K Hakki Karagozoglu, Sofie C Kommers, Tymour Forouzanfar. “European Maxillofacial Trauma (EURMAT) project: A multicentre and prospective study”; Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery;2015; 43 (1); 62-70.

75. Bakardjiev A.(2016). THE FUTURE. J. DENT ORO SURG 1(1): 106E. DOI:HTTP://DOI.ORG/10.19104/JDOS.2016.106

76. Цветанов Ц, Бакърджиев А. Бифосфонатна некроза на горна и долна челюст-клиничен случай. Медицински преглед 2016, vol. LII, 4; 66-68.

77. Bakardjiev A (2016) The Challenge for the Dental Community-Bisphosphonate-Related Osteonecrosis of the Jaw. J Dent Oro Surg 1(4): 121.