1. Бакърджиев, А., Клиникостатистичен анализ на заболяванията на ТМС., X-ти Юбилеен симпозиум на младите научни работници, 17-19.5.1980., Сб.рез., стр.80.

2. Пейчев, П., А.Бакърджиев. Ново средство за подържане на устната хигиена и ускоряване на заздравителния процес при болни със заболявания на устната кухина. Юбилейна научна сесия "100г. от основаването на Държавна болница и БЧК в Пловдив, 20-21.10.1979., Пловдив,  Сб.рез. стр.13.

3. Котов, Н.,З.Димитров, А.Бакърджиев, Р. Семова. Предимства на зонографията и спиралната томография при изследване на ТМС. Сб.рез."Юбилейна сесия 1300 г. Българска държава, 35г. Медицински факултет и 10г. Стоматологичен факултет, стр.148.

 

4. Котов, Н., А.Бакърджиев, З.Димитров, Р.Семова. Съвременни рентгенови методи на изследване на ТМС в норма и патология ., V-ти Конгрес по рентгенология, радиология и радиобиология, 10-12.10.1980, Пловдив, Сб.рез.,стр.100.

5. Бакърджиев, А., Н.Котов, Клинико-рентгенологична симптоматика при артрозите на ТМС. XIII Национален конгрес по стоматология, 27-28.9.1980, София, стр.82.

6. Бакърджиев, А., Метод за контрастиране на темпоромандибуларната става., "Обединена сесия посветена на 100г. от рождението на Г.Димитров, 16.04.1982, Сб.рез.,  стр.114.

7. Атанасов, Д., Бл. Петров, А. Бакърджиев., Остра агранулоцитоза с клинична изява на остър паротит. Научна сесия 45г. Висш медицински институт-Пловдив, 10.10.1990г., Сб.рез. стр.43.

8. Бакърджиев, А., Артрози на темпоромандибуларната става, XV Национален Конгрес по стоматология , 12.10.1990, Сб.рез. стр.63.

9. Кавлаков, П., А.Бакърджиев, Съвременни антибиотични средства и тяхното прилoжение при лечението на възпалителните процеси в ЛЧО.," Втора Национална конференция по Хирургична стоматология и лицево-челюстна хирургия", 2-4 10.1987, Смолян, Сб.рез.стр.13.

10. Сотиров, С., Сл.Димитров, А. Бакърджиев. Нашият опит в екстензията и фиксацията при фрактури на зигоматичния комплекс. XIV Национален Конгрес по стоматология, 27-29.9.1985, Толбухин-Албена, Сб.рез. стр. 44.

11. Йотова, Н., Г.Балтаджиев, А.Бакърджиев., Структурни промени на ставния диск на темпоромандибуларната става във възрастов аспект. Национална конференция по анатомия, хистология и ембриология, 1-3 окт.1992, Варна.

12 Бакърджиев, А., Заболявания на темпоро-мандибуларната става. Втори голям международен стоматологичен конгрес, окт.27-30, Сб.рез. стр. 8.

13. Bakardjiev A., Arthrographie de l`articulation temporomandibulair. Resumes de la XVII semaine L`union medicale Balkanique 29.8-3.9.1982, Sofia, vol.III, pp.7.

14. Tananska, V., G.Baltadziev, A.Bakardjiev., Changes in the articular cartilage of processus condylaris mandibulae during the age. First National Conference of anthropology with international partcipation, Plovdiv, 21-24 of November, 1990, pp.172.

15. Bakardjiev. A., Ch.Lalabonova, Degenerative disease of the temporomandibular joint. Assesment of several metods for conservative treatment.Results of a 10-years study. 11 th Congress ot the European Association for Cranio-Maxillo-Fasial Surgery, 9th-13th sept. 1992, Insbruck, Austria.

16. Lalabonova, Ch., A.Nedeva, A.Bakardjiev., Determination of the volume and character of tissue changes resulting from pathological processes in the maxillofacial region using ultrasound tomography.. 11 th Congress of the European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery, 9th-13th sept.1992, Insbruck, Austria.

17. Bakardjiev, A., S.Tabakoff., Quantitative computed tomography of the temporomandibular joint. 10th Congress of the EACMFS, sept. 10-14. 1990, Brussels, Belgium, Res. pp.256.

18. Bakardjiev, A., Rigid plate Fixation in the treatment of Non-healed Fractures of the Mandible., Journal of Cranio-Maxillo-Facial Surgery, v.22, suppl.1, pp.39. august 1994.

19. Бакърджиев А, Трифонов М. Пластинкова остеосинтеза на фрактура с дислокация на процесус кондиларис на мандибулата. Юбилейна научна сесия „ 30 години Стоматологичен факултет 1970-2000. Сборник рез. Стр.40-43.

20. Bakardjiev A. Method for treatment of chronic mandibular dislocation by bone plate. 16-th Congres of Helenic Association of oral and maxillofacial surgery 29-30 nov.-1 dec. 2002, Resum. pp. 64.

21. Милиева, Д, А. Бакърджиев и др. Модул лексикология и синтаксис в учебника “ Граматични въпроси на медицинския текст”. Юбилейна научна сесия  “ 30 Години ВМИ – Плевен, 15 – 17.10.2004.

22. Ilieva E, A. Bakatrdjiev, P. Mandev, I. Delin, B. Vladimirov. Pierre Robin syndrome – a case of dental treatment under general anesthesia. Balkan Stomatological society; 9; supp. 1, may 2005 – 10th congress of the BaSS, Belgrade, may 2005.

23. Ilieva E, A.Bakardjiev, A. Beltcheva. Usage of electrosurgery in endodontic practice for children-case report. Balkan Stomatological society; 9; supp. 1, may 2005 – 10th congress of the BaSS, Belgrade, may 2005.

24. Илиева Е, А. Бакърджиев. Стоматологични грижи за деца със специални потребности. Юбилейна научна сесия “ 60 години медицински Университет-Пловдив. Пловдив 10-11 ноември 2005.

25. Ilieva E, A. Bakardjiev, A. Belcheva. Pierre Robin Syndrome – a case of dental treatment under general anesthesia. Fostering research on rare diseases in eastern europen countries. Second Eastern European Conference on rare Diseases and Orphan Drugs, 8-9 sept., 2006, Plovdiv, Bulgaria.

26. Бакърджиев А, Г. Томов. Клиничен протокол в денталната медицина. Дни на медицинската наука, МУ, Пловдив, 27-01.11.2008, Сб. Рез., стр. 4

27. Pechalоva P, Bakardjiev A. Cysts of the jaws- a 10-years retrospective study. 14-th  Congress of BaSS and 9-th Scientific Congres od BDA, 6-9 may 2009, Varna, Bulgaria (poster 220)

28. Pechalova P, Bakardjiev A, Pavlov P, Terzieva D. Periapical cysts and sOPG, sRANKL, alkaline phosphatase, calcium, leucocytes. 15 Congress of BaSS; 22-25 april 2010, Thesaloniki, Greece (92 poster).

29. Симов Р, Шипков Хр, Пазарджиклиев Д, Бакърджиев А, Войнов П. Остеорадионекроза на челюстите-преглед на литературата и доклад на случай. Първи Нац. Конгрес по лицево-челюстна и орална хирургия, 6-8 окт. 2011, Варна, Сб. Рез. Стр. 54.

30. Симов Р, Бакърджиев А, Хатър Р, Войнов П. Синус лифт с костен автотрансплант от калварията. Представяне на клиничен случай. Първи Нац. Конгрес по лицево-челюстна и орална хирургия, 6-8 окт. 2011, Варна, Сб. Рез. Стр. 55.

31. Tsvetanov Ts, Chenchev I, Bakardjiev A. Rare case of multiple impacted teeth in the mandible-case report. 1-st SEECCh & I- Part Oral and Dental Medicine, Varna, 2010 (постер 5).

32.       Цветанов Ц, Т. Сбиркова, И. Ченчев, Д. Господинов, Р. Чолакова, Д. Нейчев, Д. Кирова, А. Динкова, Г. Гавазова, А. Бакърджиев. Flamexin (Piroxicam β-cyclodextrin)- обезболяващо и противовъзпалително действие при оперативна екстракция на долни трети молари. 10-ти Научен конгрес на БЗС; 18-20 юни 2010,Бургас, постер 5.

33. Цветанов Ц, И. Ченчев, А. Бакърджиев. Ретиниран долен трети молар с фоликуларна киста-литературен преглед и доклад на случай. 11-ти Научен конгрес на БЗС; 17-19 юни 2011, Бургас, постер 1.

34. Stefanowa V., Manolova M, Tsvetanov Ts., Bakardjiev A. Premolar-molar Hyperodontia- A case report. 6-th Eastern European Cinference for RareDisease and Orphan Drugs: Rare Diseases Polyci Development in Eastern European Countriea 24-26 Nov. 2011, Istanbul/ Turkiye, PP-22.

35. Симов Р, Бакърджиев А, Печалова П, Трайкова Н. Бифосфонат асоциирана остеонекроза на челюстите. XIV Научен Конгрес на БЗС, 12-15 Юни 2014, Бургас, България.

36. Симов Р, Бакърджиев А, Трайкова Н, Войнов П. Аугментация на челюстите с автотрансцпланти-съвременни концепции. XIV Научен Конгрес на БЗС, 12-15 Юни 2014, Бургас, България.