Завършил Стоматологичен факултет-София. Професор по Орална и Лицево-челюстна хирургия. Защитил три специалности: орална хирургия, лицево-челюстна хирургия  и обща стоматология.
Защитава дисертация на тема " Дегенеративни заболявания на темпоромандибуларната става -- клинични, рентгенологични, морфологични и лечебни проучвания".

 Завършил курс по "Оперативна артроскопия на темпоромандибуларната става" под ръководството на проф. Mc Cain oт САЩ в гр. Брюксел, Белгия. За периода 1993-1994 г - главен редактор на първото списание в България по орална и лицево-челюстна хирургия издавано от българския клон на издателство "Quintessence" -- Германия. През м.септември 1996 г. избран за член на Европейската асоциация по кранио-лицево-челюстна хирургия. През 2000 и 2003 г. завършил курсове по дентална имплантология в "SUD Implant", Франция.

Проф. Д-р А. Бакърджиев разработва проблемите на дегенеративните заболявания на темпоромандибуларната става , въвежда някои методи за диагностика и лечение на тези заболявания /артрография , количествена компютърна томография на темпоромандибуларната става, метод за комплексно лечение на дегенеративните заболявания/.

Работи върху лечението на фрактурите на челюстите с пластинкова остеосинтеза (въвежда в Катедрата по орална и лицево-челюстна хирургия-Пловдив пластинковата остеосинтеза за лечение на долночелюстните фрактури).

Създава метод за лечение на хроничните луксации на ТМС с пластинка за мандибуларна остеосинтеза-публикуван в Европа, цитиран и използван в различни страни. Разработва теми в областта на обучението и квалификацията на студентите и денталните специалисти.

През 1998 г. излиза от печат монографията му “ Орална хирургия в стоматологичната практика”, рецензирана от Prof. D-r David Moskona, Tel-Aviv University, Israel.

През 2001 г. излиза от печат втората му монография “ Апикална остеотомия в стоматологичната практика” рецензирана от проф. Д-р Н. Полихронов д. м. н.
През 2005 г. излиза монографията в колектив Илиева Е, Бакърджиев А. и кол., Фармакологично управление на детското поведение в стоматологичния кабинет”.
През 2006 г. е издадена монографията в колектив Ангелов Л, Бакърджиев А. и кол., “Ръководство по дезинфекция и стерилизация в медицинската и стоматологичната практика”.

През 2011 г. излиза монографията "Орална хирургия в денталната медицина-основни принципи, методи и оперативни протоколи" под редакцията на проф. Бакърджиев с екип от автори: А. Бакърджиев, П. Печалова, Р. Симов, S. Ihde, A. Ihde, W. Mander.

През 2013 г. проф. Бакърджиев участва в написването на монографията "A Textbook of Advanced Oral and Maxillofacial Surgery" под редакцията на MNK. Motamedi.

През 1999 г. разработва проект по направление “ Хуманизация на здравеопазването” на фондация “ Отворено общество”. Той се състои от четири /4/ теми интерпретиращи здравна информация за пациента относно предложеното му от зъболекаря лечение.
Автор на постера “ Спешна помощ в стоматологичния кабинет” – познат на всички зъболекари  в България.

Има над 100 публикации и участия в български и реномирани световни списания и форуми с импакт фактор. Цитиран е над 300 пъти в публикации излезли в списания от страни в Европа, Северна и Южна Америка, Азия, Африка, Австралия.

Главен редактор на Journal of Dentistry and Orofacial Surgery (USA)Член на редакционната колегии на: World Journal of Stomatology (China).

Практикува като лицево-челюстен хирург в клиника "Медикус Алфа" и Детска Дентална клиника "Усмивка".